ÇEVRE YÖNETİMİ

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. faaliyetlerini çevre üzerindeki etkisini en aza indirecek, doğal kaynakların sorumlu yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt eder.  Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. çevresel performansını yönetmek ve ölçmek için geçerli olan Çevre Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi gerekliliği inancı ile tüm çalışanlarının ve birimlerinin bu sistemin bir uygulayıcısı haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefleri yerine getirebilmek için aşağıdaki adımları atmayı taahhüt eder.

 • Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Çevre Politikası oluşturulacak ve projeleri kapsamındaki bütün paydaşlara farklı iletişim yolları ile duyurulacaktır.

 

 • Çevresel hususların / tehlikelerin sürekli olarak tanımlanması ve bunlarla ilişkili risklerin değerlendirilmesi için mevzuata uygun bir risk yönetim ve uygunluk çerçevesi tesis ve muhafaza edilecektir.

 

 • Ulusal ve Uluslararası Yasa ve yönetmeliklerdeki ve çevre yönetim sistemi ile ilgili diğer gerekliliklere uyum sürekli olarak kontrol edilecektir. Uyumun sağlanması için yeterli kaynaklar (insan kaynakları, teknik ve finansal kaynaklar) temin edilecektir.

 

 • Çevresel hedef ve amaçların bireysel ve bölümler bazında belirlenmesi, uygulanması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve ortaya koyularak Çevre Yönetim Sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesini ve istenen çevresel sonuçlara ulaşılması hedeflenecektir.

 

 • Yüklenici ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm personelin, kendi rollerine ilişkin çevresel gerekliliklere uygun bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için uygun eğitim ve yetkinliğe sahip olmaları ile birlikte bu kişilerin Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin beklenti ve gereksinimlerinden bilgi sahibi olması sağlanacaktır.

 

 • Çevresel konularla ile ilgili olarak tüm paydaşlarla iki taraflı pozitif bir iletişim ve istişare süreci kurmak üzere bir yönetim sistemi kurulacaktır. Bunun sonucunda tüm paydaşlarla şeffaf güvenilir bir iletişim kurularak Çevre ile ilgili konularda karşılıklı istişare ortamı yaratılması sağlanacaktır. Bu çerçevede Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. yönetim tedbirlerine paydaşların katkı sunması hedeflenmektedir.

 

 • Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. bilgi ve kayıt yönetim sisteminin bir parçası olarak, bütün dokümanlarının tanımlanmasına, muhafaza edilmesine, kontrol edilmesine ve bertaraf edilmesine yönelik bir çerçeve ortaya koyarak çevresel veri, kayıt ve dökümanların sürekliliği sağlanacaktır.

 

 • Çevre risk analizi çalışması sonucunda belirlenecek muhtemel etkileri; Çevre Yönetim Planı altında detaylı olarak oluşturulacak prosedürlerin sahada ilgili paydaşlar tarafından uygulanması sağlanarak kontrol altına alınmış olacaktır.

 

 • Çevreye yönelik etkinin en aza indirilmesini sağlamak üzere, her bir projenin çevresel acil durumları ve kriz durumlarını tespit edilerek, bunlara hazırlıklı olunması ve bunlara uygun şekilde müdahale etme kapasitesinin sürekliliğinin sağlanması için yeterli kaynaklar (insan kaynakları, teknik ve finansal kaynaklar) temin edilecektir.

 

 • Her bir Yüklenici ve/veya tedarikçinin, faaliyetlerini yasaların, yönetmeliklerin gerekiliklerine ve Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Çevre Yönetim Planı ve bağlı prosedürlere uygun bir şekilde yerine getirmesi için gerekli tüm kontrol tedbirleri uygulanacaktır.

 

 • Ramak kala durumları da dahil olmak üzere, bütün çevre olaylarının rapor edilmesi, soruşturulması ve kök neden analizlerinin yapılarak etkin düzeltici/ önleyici faaliyetlerinin en hızlı şekilde alınmasını ve sonrasında analiz edilmesi için plan prosedür ve ilgili raporlama araçlarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede raporlanan bu çevresel olayların tekrar etmesini önlenmesi hedeflenmektedir.

 

 • Çevre parametrelerinin trendlerini tespit etmek, ilerlemeyi ölçmek ve uygunluğu değerlendirmek üzere; çevre performansının, çevre yönetim sistemi ve kullanılan ölçüm araçlarının izlenmesini, denetlenmesini ve gözden geçirilmesini sağlayacak prosedürler oluşturularak belirli aralıklarla tüm sistemin gözden geçirmesinin yapılması hedeflenmektedir.